جهت قضیه و جهان های ممکن (Persian)
December 21, 2003
مصاحبه علمی (Persian)
March 20, 2004

ضرورت پژوهش در رشته دین شناسی (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 62, Winter 2003

[flipbook pdf=”http://shomali.kawtharlearningcircle.org/pdf/MAR062Htm21176.pdf”]